گزارش جوان از فروش دقيقه اي زمين به کمک پارکبان ها/ حاکمان خيابانها

  • ارسلا باسلی زاده
  • جمعه, 31 ارديبهشت 1395 ساعت 13:45

/جوان همدان-ارسلان باسلی زاده/ چگونه ميتوان تصور كرد شهري مثل همدان با بيش از هزاران خودرو و كمبود شبكه راهي، هنوز فضاي پارك مناسب و كافي را براي خودروهاي موجود در پايتخت ندارد. عليرغم اينکه در نقاط شلوغ شهر و در حاشيه مراكز پرتردد، چند پاركينگ وجود دارد و ميتواند خودروها را از حاشيه كناري خيابانها جمع كند و در خود جاي دهد، اما نبود فضاي پارك كافي در نقاط مختلف شهر، اجراي طرحهاي گوناگون را موجب شده است تا به تعبيري فضاي حاشيه خيابانها را عادلانه ميان شهروندان تقسيم كند.

پايتخت هماکنون با كمبود اساسي پاركينگ روبهروست. شايد به همين دليل است كه در طول سالهاي گذشته، سطح معابر شهر، تبديل به پارکينگهاي خودروهايي شد كه در انتظار پاركينگ ساعتها در خيابانهاي پايتخت تردد ميکردند و ناگزير به حاشيه خيابانها رو ميآوردند.

چند سالي است شهرداري همدان براي حفظ فضاي حاشيه خيابانها و به تعبير تقسيم عادلانه فضاي پارك شهري، اقدام به پولي کردن پارک ماشينها در برخي مکانهاي شهر كرده است. اين طرح از همان روزهاي آغاز، بسيار موردتوجه شهروندان قرار گرفت. اگرچه در ماههاي اول پارکبانها از خيابانهاي معدود فراتر نرفتند و تنها در محدودهاي مشخص حضور داشتند و بيترديد، دليل عمده آن، آزمايشي بودن ذكر شد. اما هنوز چند سال از حضور پارکبانها نگذشته بود که بهمرور بر تعداد مناطقي که مردم ماشينهاي خود را بهصورت پولي پارک ميکردند بهشدت افزوده شد.

نکته بسيار جالب اينجاست که شهرداري هم در دورههاي مختلف به دليل حجم فعاليتهاي بدون فکر و غيرمنطقي خود در يک بازه زماني در برخي خيابانهاي اصلي تعدادي پارکومتر هم قرارداد و با کلي تبليغ و سروصدا اعلام کردند که مردم ميتوانند با يک کارت که به اشتراک ميگيرند از اين مناطق که براي پارک مقرر گرديده استفاده کنند.

پس از اجراي طرح پاركومتر و عدم موفقيت قطعي در آن و تلف کردن قسمتي از بودجه بيتالمال که تقريباً از بين رفتنش بيارزشترين اتفاق ممکن است، طرح پاركبان با همكاري راهنمايي و رانندگي و شهرداري به اجرا درآمد. حالا شما حساب کنيد که دراينبين چه تعداد پارکومتر خريداريشده، چقدر جلسه براي انجام يا عدم انجام اين طرح برگزارشده، چند نفر در چند ساعت وظيفه نصب و راهاندازي اين دستگاهها را بر عهده داشتهاند و چقدر هزينه براي ايجاد زيرساخت لازم براي کارتهاي مغناطيسي اشتراک فراهمشده که حالا از بين رفته است.

خيلي زود هزاران فضاي پارك شهري در حاشيه خيابانها شناسايي شد و در بسياري از معابر همدان، حجم بسياري براي فضاي پارك فراهم شد. اگرچه همدان به دليل كمبود پاركينگ با مشكلات ديگري روبهروست، اما هنوز طرح پاركبان در خيابانهاي شهر همدان، فراگير نشده است و اين بيم وجود دارد كه شايد در چند سال آينده، شاهد تغيير در سياست تأمين فضاي پارك شهر همدان به وجود آيد.

حالا نکته اينجاست که طبق گفتوگوي جوان با پارکبان برخي از معابر براي مثال معبر بينالنهرين مسئول پارکبان روزي شصت هزار تومان به شهرداري اجاره ميدهد و در ازاي پارک هر ماشين در حيطه مشخصشدهاش هزار تومان دريافت ميکند. اين نکته را در ذهن خود داشته باشيد.

حالا اين موضوع را بررسي کنيم که در چند سال اخير چندين پارکينگ طبقاتي در سطح شهر و در مکانهاي پرتردد ازجمله پشت خيابان بوعلي(محوطه کلپا) و بينالنهرين پايين و مکانهاي ديگري احداثشده است. در اکثر اوقات دقيقاً در زماني که بيشتر همين مکانها بهوسيله پارکبانها کنترل ميشوند، قسمت اعظمي از جا پارکهاي موجود در اين پارکينگهاي طبقاتي خالي است. اينجا اين سؤال پيش ميآيد که پروژههاي بزرگي مثل ساخت پارکينگ طبقاتي که بعضاً در زمينهاي بسيار باارزشي احداث ميشوند چرا بايد بلااستفاده بماند و موضوعي مثل پارکبان به وجود بيايد.

پاتوق اصلي پارکبانها در همدان هم مثل تمام شهرهاي شلوغ کشور خيابانهاي پررفتوآمد، اطراف مراکز خريد و بيمارستانهاست؛ آنها از ساعت 7 صبح تا 9 شب فعاليت ميکنند هرچند که در اين ميان برخي از آنها در مکانهاي بسيار شلوغ بعد از ساعت 9 شب همدست از کار نميکشند. پولي که پارکبانها بهعنوان حق پارک از رانندهها دريافت ميکنند معمولاً يکسان نيست، عرف بر اين است که براي هر ساعت پارک از رانندهها 600 تومان پول گرفته شود اما اين قانون لزوماً هميشه رعايت نميشود و گاهي ممکن است بعضي از پارکبانها به بهانههاي مختلف ازجمله شلوغ بودن، نبودن جاي پارک يا دوبل پارک کردن مبالغي بيشتر دريافت کنند، هرچند که البته بسياري از پارکبانها نيز بيهيچ چشمداشت اضافهاي براي ساماندهي فضاهاي پارک در خيابانها تلاش ميکنند و تنها به همان ميزان مقررشده از مراجع کنندگان پول دريافت ميکنند.

به گفته مردم در گفتوگو با خبرنگار جوان در اين رابطه دو مورد پيش ميآيد. آقايي که مشغول پارک خودروي خود در محوطه کبابيان بود در پاسخ گفت: وقتي جاي پارک در همه محلات وجود دارد چرا بايد به پارکينگ طبقاتي بروم؟ البته اينجا هم امنيتي براي خودرو وجود ندارد يا اينکه چقدر ميخواهيم در يک مکان پارک کنيم ولي درهرحال بهتر از رفتن به پارکينگ طبقاتي است.

آقاي ديگري نيز که خودروي خود را در پارکينگ طبقاتي کلپا پارک کرده بود، گفت: اصلاً تبليغي صورت نميگيرد که اينجا پارکينگ طبقاتي وجود دارد. ضمن اينکه شما تمام خيابانهاي اطراف را نگاه کنيد هيچ جا تابلوي توقف ممنوع وجود ندارد و بهراحتي با پول به پارکبان ميتوانيد کنار خيابان پارک کنيد.

مرد ديگري نيز اضافه کرد: هيچ قاعدهاي براي پارکبانها وجود ندارد. هر وقت هرچقدر دلشان بخواهد ميگيرند. اگر هم جروبحثي ايجاد شود گاهي ممکن است برگرديم و ببينيم اتفاقي براي ماشين رخداده که هيچکس هم پاسخگو نيست.

شخص ديگري نيز افزود: شهرداري از اين کار پول درميآورد دليلي ندارد که پارکبانها را جمعآوري کند. برخي از زمينهاي باير که به محل پارک تبديلشده زمينهاي شخصي هستند ولي بدون اجازه مالکين شهرداري با پوشش پارکبانها کسب درآمد دارد.

داستان کمبود جاي پارک در همدان مربوط به امروز و ديروز نيست و کمتر کسي پيدا ميشود که حداقل يکبار در زندگياش براي جاي پارک در همدان به دردسر نيفتاده باشد، در اين ميان پارکبانها کساني هستند که نامشان در شهر ما با جاي پارک گرهخورده است.

اما فارغ از پولي که به ازاي هر جاي پارک و هر ساعت استفاده از سوي مراجع کنندگان پرداخت ميشود، درآمد اصلي پارکبانها از انعامهايي است که دريافت ميکنند؛ انعامهايي که گاهي در ماه به ارقام قابلتوجهي ميرسد. همهکساني که اتومبيل دارند و در خيابانهاي شلوغ همدان دنبال جاي پارک گشتهاند، ميدانند، هستند افرادي که باکمال ميل حاضرند مبلغ بالايي پرداخت کنند تا جاي پارک مناسبي گيرشان بيايد.

حالا اين پارکبانها نهتنها گاهي نظم را نميتوانند به وجود بياورند بلکه گاهي اين نظم را از بين هم ميبرند و البته آنچه مشکلساز است موضوع عدم استفاده مردم از پارکينگهاي طبقاتي است که فارغ از تمام اين حرفها فرنگ سازي هم مثل هميشه حرف اول را ميزند تا اين مشکل در سطح شهر برطرف شود.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.